Pristup informacijama

Informacija, u smislu navedenog Zakona predstavlja „svaki podatak koji posjeduje organ javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana

Zakonom o pravu na pristup informacijama uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja organa javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se u skladu Zakona o slobodi pristupa informacijama („Službene novine FBiH“, broj 32/01 i 48/11). Ovim zakonom uređuje se pristup informacijama u posjedu javnih organa radi:
utvrđivanja da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju značajno javno dobro i da javni pristup informacijama potiče veću transparentnost i odgovornost javnih organa, što je neophodno za demokratski proces,
utvrđivanja da svaka fizička ili pravna osoba ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri, u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajuću obavezu da priopće te informacije,
omogućavanja svakoj fizičkoj osobi da zatraži izmjenu i stavi primjedbe na svoje osobne informacije pod kontrolom javnog organa.

Informacija, u smislu navedenog Zakona predstavlja „svaki podatak koji posjeduje organ javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis)“Svaka fizička i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obvezu da te informacije priopći. Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom.

Temeljem odredbi članka 19. Zakona o slobodi informacijama u FBiH, Uprava Društva je 05. srpnja 2016. godine donijela Odluku o imenovanju službenika za informiranje.

Službenik za informiranje:
Marina Sušac

Podnošenje zahtjeva za pristup informaciji:
Zahtjev za ostvarivanjem prava na pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje:
pisanim putem, na adresu: Mile Budaka br.106
elektronskom poštom na adresu: marina.susac@vodovod-mostar.ba
telefaksom na broj: 036 315 016
telefonom na broj: 036 334 939/900
osobno na Pisarnicu od ponedjeljka do petka od 7:00 do 14:00 sati

Ovdje preuzmite:
Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev se podnosi onom javnom organu za koji podnositelj zahtjeva vjeruje da je nadležan. Zahtjev mora biti u pisanom obliku na jednom od službenih jezika Federacije, te dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije, kako bi se omogućilo da javni organ uz razuman napor pronađe traženu informaciju.

Zahtjev za pristup informaciji mora sadržavati slijedeće:
Zahtjev za ostvarivanjem prava na pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje:
naziv i sjedište organa javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelju zahtjeva pristup informaciji omogućit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

KATALOG INFORMACIJA
JP “Vodovod” Mostar d.o.o. kreiralo je katalog informacija kako bi treća lica bila upoznata sa informacijama u okviru našeg djelovanja, ali i onim informacijama čiji pristup im je zajamčen Zakonom o slobodi pristupa informacijama. JP “Vodovod” d.o.o. Mostar spremno je udovoljiti svim zahtjevima sukladno odredama Zakona o slobodi pristupa informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka. Pravo na pristup informacijama se ostvaruje putem pisanog zahtjeva.

Vrste zahtjeva:
Opće infomacije – Osnovni podaci o poduzeću: Osnivači akt, ID, PDV-broj
Opći akti poduzeća
Javne nabave: Dokumentacija o postupcima javnih nabava
Informacije korisnicima: Kartica dugovanja, Informacije o poslovnim procesima

KONTAKT

RJ1
Tel: 00 387 36 334 900/934

Faks: 00 387 36 315 016
E-mail: informacije.rj1@vodovod-mostar.ba

vodovod@vodovod-mostar.ba

KONTAKT

RJ2
Tel: 00 387 36 502 700
Faks: 00 387 36 502 737
E-mail: info.rj2@vodovod-mostar.ba

RADNO VRIJEME

Radnim danom od 7:00 – 15:00h
Rad sa strankama od 7:00 – 14:00h
Pauza od 10:00 – 10: 30sati (Blagajna radi bez pauze)