Oglas za prijem u radni odnos

by Marina Susac

Na temelju članka 112. stavak 1. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/19) i članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko –neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ“, broj: 4/19, 5/19 i 5/20), te Odluke o potrebi prijema u radni odnos dj. br. U-512/22 od 05.10.2022. godine, Vodovod“, društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar objavljuje

Oglas za prijem radnika u radni odnos

Za radna mjesta:

 1. Šef službe kanalizacije – jedan izvršitelj
 2. Pomoćni radnik za fizičke poslove – tri izvršitelja
 3. Pomoćni radnik instalater – dva izvršitelja
 4. Inženjer za tehničku pripremu – jedan izvršitelj

 

 1. a) Opis poslova radnih mjesta iz prethodnog stavka:
 2. Šef službe kanalizacije
 • Sudjeluje u izradi i donošenju planova i programa rada,
 • Organizira i kontrolira rad u službi i vrši raspored radnika na radne zadatke i koordinira rad službe,
 • Vodi računa o rokovima i kvaliteti izvedenih radova i sudjeluje kod obračuna situacija,
 • Izrađuje ponude za radove na kanalizacijskom sistemu svih vrsta,
 • Radi tehnička rješenja za zahvate na postojećoj i planiranoj kanalizacijskoj mreži,
 • Sudjeluje na pripremi za izdavanje komunalne suglasnosti za kanalizacijsku mrežu,
 • Izrađuje i raspoređuje radne naloge za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka,
 • Sudjeluje sa tehničkom službom i pruža im neophodne podatke i informacije,
 • Izrađuje predmjere i predračune za planirane / projektirane poslove (tehnički radovi i usluge),
 • Sudjeluje u evidentiranju, kartiranju i projektiranju kanalizacijskih objekata i ostale opreme,
 • Sudjeluje u detekciji nepravilnosti, pukotina, smicanja cijevi na kanalizacijskoj mreži,
 1. Pomoćni radnik za fizičke i druge poslove
 • Radi sve fizičke poslove: kopanje, utovar, istovar, spravljanje maltera, betona, košenje trave i rastinja,
 • Vrši kontrolu, inspekciju i čišćenje mašina i opreme uključujući objekte, rezervoare i drugo,
 • Vrši vizualnu inspekciju opreme, mjerača protoka, pumpi itd.,
 • Vrši redovno čišćenje svih instrumenata/senzora, a prema uputstvima za održavanje,
 • Skuplja plutajući otpad i ostatke u rezervoarima i bazenima,
 • Rukuje sa crijevima za crpljenje i proštopavanje,
 • Radi na odštopavanju cjevovoda na kanalizacijskoj mreži i crpljenju kolektora i septičkih jama,
 • Vodi računa o utovaru otpadnih voda a prilikom ispuštanja istih vrši pranje dijela vozila ili površine na kojima se nalaze fekalije,
 1. Pomoćni radnik instalater
 • Vrši poslove na sanaciji, održavanju i zamjeni vodovodne i kanalizacijske infrastrukture,
 • Vrši različite iskope kanala za saniranje kvarova na infrastrukturi,
 • Vrši poslove na čišćenju i održavanju kanalizacijskih cijevi na gradskoj mreži,
 • Vrši popravku kanalizacijske mreže i šahtova,
 • Pomaže u poslovima vodoinstalatera prilikom zamjene vodomjera,
 • Sudjeluje u izradi priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku infrastrukturu
 • Sudjeluje u provođenju aktivnosti mjerenja protoka i pritiska,
 • Sudjeluje u provođenju aktivnosti detekcije i otklanjanja kvarova,
 • Provodi aktivnosti održavanja na objektima zahvata vode (bunari, kaptaže i sl.),
 • Sudjeluje u izgradnji i održavanju crpnih postrojenja na vodovodnom i kanalizacijskom sistemu,
 • Vrši sve potrebne pripreme za izvršenje posla;
 • Sudjeluje u hitnim intervencijama u slučaju potrebe u vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži;
 • Obavlja dežurstva kada se to odredi;
 1. Inženjer za tehničku pripremu
 • Sudjeluje u realizaciji programa i planova sektora.
 • Osigurava tehničku pripremu i dokumentaciju za rad sektora i službi u sektoru.
 • Sudjeluje u aktivnostima projektiranja, izgradnje, nadzora i rekonstrukcije vodovodnih objekata i mreže, prati rad opreme za projektiranje (hardver i softver) te daljnji razvoj i usavršavanje, osigurava stalno i analitičko praćenje i obavljanja funkcije eksploatacije vodovodnog sistema.
 • Sudjeluje u pripremi i aktivnostima na izradi MEG-a, mjesečni /godišnji izvještaja o vodoopskrbi.
 • Odgovoran je za uspostavu, implementaciju, razvoj, ažuriranje i upravljanje podatcima u GIS-u.
 • Prati propise iz oblasti komunalne djelatnosti u oblasti vodoopskrbe i odvodnje.
 • Svakodnevno surađuje sa drugim službama u cilju što efikasnijeg obavljanja radnih zadataka.
 1. b) Osobe koje se kandidiraju za predmetno radno mjesto moraju, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 26/16 i 89/18), ispunjavati i slijedeće posebne uvjete svakog radnog mjesta:
 1. Šef službe kanalizacije
 • završen najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja (VŠS ili min. 180 ETSC bodova) građevinske struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima u oblasti projektiranja i građenja, a koje obuhvaća rad na organizacijskim i tehničkim poslovima i poslove upravljanja i raspoređivanja radnika i izradu programa rada organizacijske jedinice/grupe radnika,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • iskustvo u radu s programskim paketima: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), AutoCad i Radimpex (Tower, ArmCad).

 

 1. Pomoćni radnik za fizičke i druge poslove
 • da ima najmanje osnovnoškolsko obrazovanje
 • da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva na sličnim poslovima

 

 1. Pomoćni radnik instalater
 • srednjoškolsko obrazovanje općeg, tehničkog ili stručnog smjera (najmanje III stupanj stručne spreme)
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, odn. poslovima izgradnje i održavanja infrastrukture,
 • vozačka dozvola B kategorije,

 

 1. Inženjer za tehničku pripremu
 • završen drugi ciklus visokog obrazovanja(VSS, master) građevinske struke i položen stručni ispit za tu spremu,
 • da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima u oblasti projektiranja i nadzora,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • iskustvo u radu s programskim paketima: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), AutoCad i Radimpex (Tower, ArmCad).

 

 1. c) Ugovor o radu za pozicije 1. 2. i 3. se sklapa na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, a za poziciju 4. ugovor o radu se sklapa na neodređeno vrijeme. Svi ugovori se zaključuju za puno radno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 

 1. d) Osobe koje se kandidiraju za predmetna radna mjesta, uz pismenu prijavu na propisanom obrascu koji je dostupan na našoj WEB stranici, trebaju priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih za predmetno radno mjesto:
 • potvrda o prebivalištu,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • rodni list,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • kopija vozačke dozvole ili odgovarajuća potvrda – za pozicije 1. 3. i 4.,
 • potvrda poslodavca o radnom iskustvu sa kratkim opisom poslova i trajanju rada na tim poslovima i/ili uvjerenje o podacima iz matične evidencije o stažu osiguranja iz baze PIO/MIO i/ili Porezne uprave,
 • traženo iskustvo u radu, te poznavanje programskih alata, dokazuje se certifikatima ili potvrdama poslodavca i drugim dokumentima iz kojih se nesumnjivo može utvrditi ta činjenica, a po potrebi će se izvršiti i provjera znanja u praktičnom ispitu.

 

Traženi dokazi se dostavljaju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 1. e) Kandidati uz prijavu, osim gore navedene neophodne dokumentacije, mogu dostaviti i dokumentaciju o pripadnosti neke od niže navedenih kategorija, i to:

– obitelji bez prihoda (dokaz: uvjerenje/mišljenje nadležnog ministarstva ili ustanove za socijalnu skrb);

– korisnici prava sukladno Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji HNŽ (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva/ustanove);

Kandidati koji dostave dokumentaciju kojim dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz prethodnog stavka, imat će prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, u odnosu na druge kandidate.

 1. f) Izabrani kandidati će biti obvezni u roku od 15 dana od dana obavještavanja o rezultatima natječaja, dostaviti uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka i da nisu osuđivani za kazneno djelo i liječničko uvjerenje o općoj i posebnoj radnoj sposobnosti za poslove radnog mjesta za koje se kandidira.
 2. g) Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: „Vodovod“ d.o.o. Mostar, Alekse Šantića 106, 88000 Mostar.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom da se odnosi na natječaj za prijem u radni odnos sa naznakom za koje radno mjesto/poziciju se prijavljuje.

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno zakonskim odredbama i aktima Društva.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kvalificirani kandidati će se obavijestiti o terminu održavanja provjere znanja i sposobnosti putem usmenog ispita, te pismenim,  po potrebi i praktičnim ispitom, ovisno o propisanoj stručnoj spremi za svaku od pozicija, putem kontakt podataka navedenih u prijavi,  najmanje pet dana prije održavanja  provjere znanja.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas objavljen sukladno s uredbom u postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ_0

Možda vas zanima