Obavijest o promjeni broja članova domaćinstva!

by Marina Susac

Poštovani Korisnici ,

Kao što je poznato, u stambenim zgradama kolektivnog stanovanja, gdje se obračun vodnih usluga izračunava na osnovu zajedničkog vodomjera za cijelu zgradu, obračun usluga po pojedinim stambenim jedinicama se obračunava prema članovima domaćinstva u svakoj stambenoj jedinici.

U posljednje vrijeme nam se obraća značajan broj naših korisnika i prijavljuju promjene broja članova domaćinstva u drugim stambenim jedinicama u svojoj stambenoj zgradi. Nekada nam se obraćaju predstavnici kućnog savjeta, a nekada stanari pojedine zgrade samoinicijativno.

Ovom prilikom želimo informirati naše korisnike da samo vlasnik, odnosno korisnik neke stambene jedinice može, odnosno ima dužnost izvršiti promjenu broja članova domaćinstva u svojoj stambenoj jedinici kad je ta promjena nastala.

Naime:

Člankom 24. stavak (1) Zakona o komunalnoj djelatnosti (Sl. novine HNK/Ž br. 4/2016) propisano je: Korisnik komunalne usluge dužan je redovno plaćati utvrđenu cijenu za pruženu uslugu i isporučiocu omogućiti nesmetan pristup objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kao i izvršiti prijavu i odjavu svih promjena podataka na osnovu kojih se obračunava cijena komunalne usluge (promjena adrese, broj članova domaćinstva, površina objekta i sl.) u roku od osam dana od nastale promjene.“

Obzirom na navedene odredbe zakona, JP Vodovod d.o.o. Mostar ne može mijenjati broj članova domaćinstva dok to ne zatraži korisnik komunalne usluge (vlasnik odnosno korisnik stana). Da Vodovod nema mogućnost samoinicijativno ili na prijedlog trećih osoba (kućni savjet i sl.) mijenjati broj članova domaćinstva jasno se odredila i Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka u Bosni i Hercegovini, a koja je u drugom slučaju već donijela Rješenje kojim je prihvaćen prigovor korisnika komunalnih usluga protiv drugog javnog komunalnog poduzeća kada je isti temeljem prijava kućnog savjeta mijenjao broj članova domaćinstva.

Obzirom na navedene zakonske odredbe kao i praksu Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka u Bosni i Hercegovini, Vodovod d.o.o. Mostar nije u mogućnosti mijenjati broj članova domaćinstva, osim kad korisnik komunalne usluge zatraži tu izmjenu sukladno članku 24. stavak (1) Zakona o komunalnoj djelatnosti (Sl. novine HNK/Ž br. 4/2016).

Jedini način da predstavnik stanara izvrši promjenu članova pojedinog domaćinstva je taj da vlasnici odnosno korisnici stambenih jedinica, predstavniku stanara predaju ovjerenu punomoć da može u njihovo ime vršiti promjene broja članova domaćinstva kod JP Vodovod d.o.o. Mostar.

Uvažavajući činjenicu koju nam prijavljuju naši korisnici, da pojedini vlasnici odnosno korisnici stambenih jedinica, zloupotrebljavaju navedene zakonske odredbe i lažno prijavljuju manji broj članova domaćinstva, jasno informiramo naše korisnike da se u tom slučaju radi o kaznenom djelu krađe, jer takav korisnik, svoje obveze za utrošenu komunalnu uslugu, prebacuje na ostale vlasnike odnosno korisnike stambenih jedinica u konkretnoj stambenoj zgradi.

U tom smislu, naše korisnike upućujemo da ovakva saznanja mogu i trebaju prijaviti za to nadležnim organima, a to su Policija i nadležno Tužiteljstvo kao i nadležni inspekcijski organi.

Samo navedeni organi, a prije svega Policija može i ima obvezu postupati po prijavi kaznenog djela krađe, a umanjenje obveza za utrošenu komunalnu uslugu na teret ostalih stanara u stambenoj zgradi svakako predstavlja kazneno djelo krađe.

JP Vodovod će i u ovom slučaju kao i u svim ostalim aktivnostima jasno biti na raspolaganju našim korisnicima koji uredno izmiruju svoje obveze prema JP Vodovod.

S poštovanjem,

Vodovod d.o.o. Mostar

 

 

Možda vas zanima