Kanalizacija

Kanalizacija

Pod kanalizacijom se podrazumijeva sustav za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda čiji objekti i postrojenja čine jedinstvenu konstruktivnu i funkcionalnu cjelinu.

Otpadnim vodama, u smislu ove odluke smatraju se :
atmosferske vode (oborinske, površinske i podzemne vode, višak voda mješovitog sustava izdvojen preko kišnih priliva vode upotrijebljene za pranje površina i vode koje nisu nastale kao posljedica tehnoloških procesa)
upotrijebljene fekalne vode (sanitarne otpadne vode kućanstava, ugostiteljskih objekata, bolnica i sl., drenažne vode groblja, sanitarnih deponija i sl.),
industrijske otpadne vode zagađene uporabom u tehnološkom procesu ili pranjem površina na kojima se odvija tehnološki proces.

Otpadne vode odvode se do recipijenta (prijemnika) putem posebnih sustava, objekata i postrojenja koji se dijele na:
unutarnju kanalizaciju,
javnu kanalizaciju,

Javna kanalizacija gradi se sukladno glavnim projektima, a temeljem prostornih i drugih planova. Javna kanalizaciona mreža, u pravilu, se polaže na javnim površinama.

Unutarnja kanalizacija
Pod unutarnjom kanalizacijom, sukladno ovoj Odluci, podrazumijevaju se:
instalacije i objekti (uređaji) za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda iz stambenih,poslovnih i drugih objekata u gradsku kanalizaciju do revizionog (kontrolnog) okna, kao i
kontrolno okno iza regulacione linije objekta koji se priključuje na javnu kanalizaciju.

Unutarnja kanalizacija mora biti izvedena i održavana tako:
da se isključi mogućnost zagađivanja okoline razlijevanjem otpadnih voda po površini, u podzemne slojeve i na drugi način,
da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti,
da se omogući povrat kanalskih voda u kanalizaciju djelovanjem uspora

Unutarnja kanalizacija za odvođenje industrijskih otpadnih voda mora biti izvedena od materijala koji je vodonepropustan i otporan na agresivne utjecaje uporabljene vode i temperaturu tako da je omogućeno uzimanje uzoraka otpadne vode radi analize njenog sastava i svojstva iz pojedinih pogona i tehnoloških cjelina u kojima nastaju otpadne vode. Kontrolno okno je dio unutarnje kanalizacije prije njezinog spoja s javnom kanalizacijom. Kontrolno okno se u pravilu, postavlja na mjesto do kojeg je osiguran nesmetan pristup. U naseljima u kojima su objekti izvedeni u nizu i udaljeni od javne prometne površine, kontrolno okno se smješta između javnih prometnih površina i zgrade uz regulacionu liniju. U tom slučaju vanjski spojevi više izlaza iz stambenih i poslovnih objekata pripadaju unutarnjoj kanalizaciji, a najnizvodnije okno koje se priključuje na javnu kanalizaciju je kontrolno okno.

Javna kanalizacija
Javnu kanalizaciju čine: instalacije, građevine i uređaji za odvođenje otpadnih voda od spoja unutarnje kanalizacije na javnu kanalizaciju do recipijenta. Otpadne vode se odvode skupno ili razdjelnom javnom kanalizacijom. Javna kanalizacija mora biti izvedena i održavana sukladno propisanim standardima i normativima tako da se osigurava kvalitetno odvođenje predviđenih količina vode, da se isključi mogućnost zagađenja razlijevanjem otpadnih voda u podzemne slojeve i na drugi način spriječi prenošenje zaraznih bolesti.

Oborinske vode javnih površina se mogu direktno puštati u javnu kanalizaciju samo preko slivnika s taložnikom.

Na području grada gdje je izgrađena javna kanalizacijska mreža prije izdavanja urbanističke suglasnosti za izgradnju građevina, investitor je dužan pribaviti suglasnost Komunalnog poduzeća o mogućnostima i uvjetima priključenja objekta na javnu kanalizacijsku mrežu.

J.P.Vodovod dužno je podnositelja zahtjeva za priključenje objekta na javnu kanalizacijsku mrežu uz naknadu, izdati:
uvjete i tehničke podatke potrebne za izradu projektne dokumentacije unutarnjih instalacija kanalizacije,
odobrenje za priključenje objekta na javnu kanalizaciju, ukoliko je projektna dokumentacija urađena na temelju danih uvjeta i tehničkih podataka.

KONTAKT

RJ1
Tel: 00 387 36 334 900/934

Faks: 00 387 36 315 016
E-mail: informacije.rj1@vodovod-mostar.ba

vodovod@vodovod-mostar.ba

KONTAKT

RJ2
Tel: 00 387 36 502 700
Faks: 00 387 36 502 737
E-mail: info.rj2@vodovod-mostar.ba

RADNO VRIJEME

Radnim danom od 7:00 – 15:00h
Rad sa strankama od 7:00 – 14:00h
Pauza od 10:00 – 10: 30sati (Blagajna radi bez pauze)