Pročistač

„Vodovod“ društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.

Adresa: Put za Aluminij

Tel: 036 370-117

E-mail: precistac@vodovod-mostar.ba

O postrojenju - Danas

Otpadne vode se prikupljaju sa dva glavna kolektora (LO i DO) na obalama rijeke Neretve u centralnoj zoni grada.

LO kolektor  prelazi rijeku Neretvu na lokaciji uzvodno od Avijatičkog mosta i spaja se sa DO kolektorom. Zatim se otpadne vode odvode jednim kolektorom do PPOV Mostar.

PPOV u Mostaru je locirano na platou nizvodno od Avijatičkog mosta, na desnoj obali rijeke Neretve, na parcelama KO 3544/1 i 3544/2.

 

Izgradnja postrojenja je planirana u dvije faze:

– Prva faza razvoja (Faza I) – kapacitet postrojenja za 100.000 ES

– Finalna faza razvoja (Faza II) – proširenje kapaciteta do 175.000 ES

 

PPOV Mostar se sastoji od jedinica za prečišćavanje otpadnih voda, objekata za tretman mulja i linije plina.

 

Linija vode se sastoji od: ulazne pumpne stanice, grube i fine rešetke, Aeriranog pijeskolov sa separatorom pijeska, Biološkog tretmana sa nitrifikacijom i denitrifikacijom, kemijskog uklanjanja fosfata, Sekundarnog taloženja, UV dezinfekcije.

 

Linija mulja se sastoji od: skladištenja viška aktivnog mulja, zgušnjavanja viška mulja pomoću trakastih ugušćivača, rezervoara ugušćenog mulja, anaerobne digestije, obezvodnjavanja mulja pomoću centrifuga, prostora za skladištenje mulja i linije bioplina.

Linija bioplina – Na postrojenju je instalirana i oprema za proizvodnju bioplina iz mulja ali trenutno još nije puštena u rad zbog nedovoljnog opterećenja ulazne otpadne vode.

POSTROJENJE ZA PRERADU OTPADNIH VODA – MOSTAR

Postrojenje je izgrađeno u sklopu projekta Projekat zaštite kvaliteta voda BiH (Neretva i Bosna)

Kreditni instrument: Grant globalnog fonda za okoliš (GEF)

Projekat implementira: Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva

Projekat ima sljedeće ciljeve:

 • Povezivanje svih domaćinstava i industrijskih korisnika vode u urbanom području središnjeg dijela mostarske doline na centralni sistem prikupljanja otpadnih voda
 • Poboljšanje kvaliteta vode rijeke Neretve,
 • Postizanje da kvaliteta efluenta (otpadne vode koja se ispušta u rijeku Neretvu) bude u skladu sa propisima BiH;

Projekt zaštite kvaliteta voda BiH je implementiran od strane Vodovod d.o.o. Mostar – PIT tim uz podršku:

 • Grad Mostar,
 • Federalno ministarstvo PVŠ,
 • Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo (PMT)
 • Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar (PMT)

 

Pregled odobrenih finansijskih sredstava

Br

Finansijeri  – grant

Odobreno

Konvertovano u EUR

1

GEF grant fond

2.800.000 USD

cca 2.5 mil

2

Swedish Development Agency- SIDA

3 .455.747 USD

cca 3.0 mil

3

IPA EU

4.750.000 EUR

4.75 mil

UKUPNO:

cca 10.25 mil Euro

 

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine

– PDV (i povrat PDV) 1.6 mil KM

– dodatno iz Budžeta FBiH 0.5 mil KM

 Budžet Grada Mostara

– rješavanje imovinskih odnosi 2.1 mil KM

– prikljucak el. energije 0.2 mil KM

PROJEKAT ZAŠTITE KVALITETA VODE

WATER QUALITY PROTECTION PROJECT

 • Bosna i Hercegovina (BiH) je dobila grant od Globalnog mehanizma za financijsku podršku u oblasti životne sredine 2005 god. (Global Environment Facility – GEF) za implementaciju Projekta zaštite kvalitete voda. Cilj projekta je da se dodatno ojačaju kapaciteti lokalnih komunalnih/vodovodnih preduzeća kako bi se smanjilo zagađenje iz općinskih izvora zagađenja u rijeku Neretvu.

 

 • Projektne komponente u Mostaru zasnivaju se na konceptima razvijenim u sklopu Mostar Urban Environmental and Water Quality Plan ( EWQP- ”Plana urbanog okoliša i kvalitete vode Mostara”) kojeg su 2004. godine izradili MW Harza-Čikago i Integra-Mostar. U Studiji upravljanja otpadnim vodama-EWQP, Mostarska kotlina je podijeljena na tri područja opsluživanja: Sjeverno, Centralno i Južno područje mostarske kotline.
 • prva faza građenja na unapređenju kanalizacijskog sustava i
 • novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u području centralne doline.

Glavni (i jedini) recipijent svih otpadnih voda i površinskog otjecanja je rijeka Neretva koja dijeli sistem otpadnih voda na dva potpuno neovisna dijela: lijevu obalu i desnu obalu rijeke Neretve. Ni lijeva, ni desna obala nemaju izgrađen cjelovit sistem otpadnih voda, već mali broj velikih podsistema koji su nastali zbog proširenja slivnog područja oko posebno velikih ispusta koji se ulijevaju u Neretvu i nekoliko manjih podsistema ili kanala koji lokalno sakupljaju vode oko obala rijeke Neretve.

 

Projektne komponente GEF-a imaju sljedeće ciljeve:

 • Poboljšanje kvaliteta vode rijeke Neretve,
 • Povezivanje svih domaćinstava i industrijskih korisnika vode u urbanom području središnjeg dijela mostarske doline na centralni sistem prikupljanja otpadnih voda, i
 • Proces prečišćavanja otpadnih voda mora biti jednostavan i pouzdan tako da kvaliteta efluenta mora biti u skladu sa propisima BiH;

 

 

Izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda- WWTP

Izrada Idejnog projekta sa natječajnom dokumentacijom i Studijom utjecaja na okoliš dodijeljena je firmi HOLINGER LTD.Švicarska sa pod-konzultantom UNA-SANA- Bihać.

 

Odabrana varijanta ima sljedeće karakteristike:

 • mehanička obrada sa grubim i finim rešetkama iza kojih slijede taložnice za pijesak;
 • nema primarne sedimentacije;
 • konvencionalni tretman aktivnog mulja sa prethodnom denitrifikacijom i kemijskim uklanjanjem fosfora;
 • stabilizacija mulja putem anaerobne digestije;
 • korištenje bioplina za proizvodnju električne energije i za grijanje.

Izgradnja PPOV-a biti će podijeljena u dvije faze prilagođene izgradnji kanalizacijskog sustava, priključenju stanovništva i industrije. Međunarodni natječaj za 1. fazu izgradnje WWTP po sistemu „ključ u ruke“ je bio objavljen od rujna do prosinca 2011.g. 

Studija Procjene utjecaja na okoliš je pokazala da će se realizacijom projekta postići nekoliko pozitivnih utjecaja:

 • Priključenje domaćinstava i industrije na kanalizacijsku mrežu čime će se eliminirati nekontrolirani ispust otpadnih voda u okoliš,
 • Kvaliteta vode riječnog toka nizvodno od Mostara posebno u ljetnom periodu će se podići iz Klase III u Klasu II; povećat će se rekreacijska i okolišna vrijednost područja; ostvarit će se pozitivni utjecaji na zaštitu prirode i bio-raznolikosti.
 • Smanjit će se opterećenje rijeke nutrijentima za nekoliko stotina tona dušika i fosfora godišnje (oko 240 tona dušika i preko 30 tona fosfora u Fazi I ) što će pozitivno utjecati i na širu okolinu kao što je primjerice osjetljiv Jadranski sliv.
 • Smanjit će se unos čvrstog otpada u rijeku Neretvu.

 

 • Smanjenje zagađenja ostvareno izgradnjom WWTP-a će imati pozitivan utjecaj na okoliš Republike Hrvatske s obzirom da se rijeka Neretva ulijeva u Jadransko more.

 

 Izgradnja uređaja neće negativno utjecati na naselja. Naime, neće biti potrebe za raseljavanjem, obzirom da u blizini lokacije i na samoj lokaciji nema izgrađenih stambenih objekata. Utjecaj WWTP-a na zdravlje ljudi će biti pozitivan. Očekuje se da će doći do smanjenja broja ljudi oboljelih putem direktnog kontakta sa vodama iz rijeka.

 

Projekt zaštite kvaliteta voda BiH je implementiran od strane Vodovod d.o.o. Mostar – PIT tim uz podršku:

 • Grad Mostar,
 • Federalno ministarstvo PVŠ,
 • Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo (PMT)
 • Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar (PMT)

Iz navedenog se vidi da počeci rada na projektu sežu iz 2004., dok se završetak radova planira krajem 2018. godine. Trenutno stanje projekta je u završnoj fazi testiranja opreme i puštanja pogona u normalan rad. Završetkom ovog projekta Grad Mostar spada u ekološki čiste gradove koji su osnova dobroj i kvalitetnoj budućnosti.

Kolektor i pročistač – funkcija

Projekat je počeo s implementacijom kroz usvojenu strategiju u BiH za deponiranje otpada i zaštitu voda još 2004. godine.

Mostar je najveći zagađivač rijeke Neretve. Cjelokupna netretirana kanalizacija se ispušta direktno u rijeku.

Otpadne vode će se prikupljati sa dva glavna kolektora (Lijevo Obalni i Desno Obalni) na obalama rijeke Neretve u centralnoj zoni grada.

LO kolektor će preći rijeku Neretvu na lokaciji uzvodno od Avijatičkog mosta i spojiti se sa DO kolektorom. Zatim će se otpadne vode odvesti jednim kolektorom do PPOV Mostar.

LO kolektor je takozvani separatni koji odvaja oborinsku od otpadnih voda dok je DO kolektor mješoviti te zajedno skuplja vodu koju završava u pogonu za pročišćavanje.

PPOV Mostar će se sastojati od jedinica za prečišćavanje otpadnih voda, objekata za tretman mulja i linije gasa.

Linija vode se sastoji od: ulazna pumpna stanica, grube i fine rešetke, aerisani pjeskolov, biološka obrada, kemijsko uklanjanje fosfata, sekundarna sedimentacija, UV dezinfekcija.

Linija mulja se sastoji od: skladištenje viška aktivnog mulja, zbijanje viška mulja, rezervoar zgusnutog mulja, anaerobna digestija, skladištenje digestovanog mulja, isušivanje mulja, prostor za skladištenje mulja i linija bioplina.

Povijest događanja prikazana kroz slike

KONTAKT

RJ2
Tel: 00 387 36 502 700
Faks: 00 387 36 502 737
E-mail: info.rj2@vodovod-mostar.ba

KONTAKT

RJ1
Tel: 00 387 36 334 900/934

Faks: 00 387 36 315 016
E-mail: informacije.rj1@vodovod-mostar.ba

vodovod@vodovod-mostar.ba

RADNO VRIJEME

Radnim danom od 7:00 – 15:00h
Rad sa strankama od 7:00 – 14:00h
Pauza od 10:00 – 10: 30sati (Blagajna radi bez pauze)