Priključci

Priključci

Vodovodni priključak je dio vodovodne mreže od glavne vodovodne cijevi do neposredno iza vodomjera uključujući isti, a sastoji se od spoja ili ogranka sa zatvaračem zajedno sa produžetkom i uličnom kapom spojne cijevi koji je ugrađen između dva ventila za zatvaranje. Priključenje unutrašnjih vodovodnih instalacija sa javnim vodovodom vrši isključivo Javno Poduzeće Vodovod, o trošku investitora, a prema važećim zakonskim propisima.

Svaki stambeno-poslovni individualni ili kolektivni objekt - jedinica mora imati vlastiti priključak - vodomjer van objekta - jedinice. Svi ratom devastirani stambeno - poslovni individualni - kolektivni objekti - jedinice prilikom rekonstrukcije moraju imati vlastiti priključak - vodomjer.

J.P.Vodovod će odobriti podnositelju zahtjeva priključenje unutarnjih vodovodnih instalacija na javnu vodovodnu mrežu preko već izgrađenog priključnog voda (grupni priključak) iako isti nije sudjelovao u troškovima njegove izrade, pod sljedećim uvjetima:
da postoje tehničke mogućnosti za priključenje objekta sukladno odredbama ove Odluke,
da se ne ugrožavaju normalni uvjeti korištenja vodovoda od strane svih korisnika i
da podnositelj zahtjeva prema J.P. Vodovod izmiri obvezu plaćanja na ime troškova za priključenje koje nije manje od realnih troškova izvođača priključnog voda.

Vlasnik odnosno korisnik grupnog priključka dužan je dozvoliti izvođenje radova na postavljanju individualnog priključka ako su ispunjeni uvjeti iz prethodnog stavka.

Nije dozvoljena izgradnja, postavljanje i izmještanje vodovodnog priključka bez odobrenja. Odobrenje za izgradnju, postavljanje i izmještanje vodovodnog priključka izdaje J.P.Vodovod na zahtjev vlasnika odnosno korisnika objekta uz uvjete predviđene ovom Odlukom. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz prethodnog stavka mora se priložiti odobrenje za gradnju ili zemljišno knjižni izvadak sa uknjiženim predmetnim objektom uz kopiju katastarskog plana. Odobrenje iz stavka 2.ovog članka prestaje da važi ako investitor odobrene radove ne izvede u roku od 1 godine.

Svaka unutarnja vodovodna instalacija mora imati svoj glavni vodomjer, dok svaki korisnik unutarnje vodovodne instalacije može imati poseban vodomjer ovisno od tehničkih mogućnosti koje utvrđuje Komunalno poduzeće. Uvođenje posebnih vodomjera u stambene jedinice može se izvršiti samo ako se s tim usuglase i izdvoje sredstva svi vlasnici stambenih i poslovnih jedinica u istoj zgradi, odnosno investitor novog objekta. Međutim, vlasnik jedne stambene ili poslovne jedinice ne može osporiti uvođenje posebnih vodomjera u ostale jedinice te zgrade. Nabavku i ugradnju vodomjera vrši J.P.Vodovod o trošku korisnika. Između priključaka na cijev javnog vodovoda i vodomjera ne smije se postavljati ogranak putem kojeg se može vršiti neregistrirana potrošnja vode iz javnog vodovoda. Održavanje, baždarenje i opravku vodomjera vrši J.P. Vodovod. U slučajevima kada pored glavnog vodomjera u kolektivnim jedinicama- zgradama uz prethodnu suglasnost i ako ima tehničke mogućnosti J.P.Vodovod izvrši uvođenje posebnih vodomjera za stambene jedinice, odgovornost za eventualnu pričinjenu štetu i dovođenje u prvobitno stanje prilikom pucanja cijevi iza glavnog vodomjera do stana snosi vlasnik stambene jedinice.

Kvaliteta vode

Voda je najrasprostranjenija prirodna sirovina, tvar u kemiji poznata kao H2O, prijeko potrebna za opstanak svih živih organizama, kao i za tehničko – tehnološki razvoj čovječanstva. Tri četvrtine naše planete kao i 65% ljudskog tijela zauzima voda, ali se često upitamo imamo li dovoljno pitke vode i dali je zadovoljavajuće kvalitete?! Osim dovoljne količine vode za vodoopskrbu pučanstva, bitna je kakvoća vode. Kakvoću određuju fizikalni, kemijski i mikrobiološki pokazatelji.
Fizikalni pokazatelji kakvoće vode su:

Temperatura
Boja
Okus
Mutna tekućina
Suspendirane čestice
Pokazatelji prirodnog sastava vode su:

PH vrijednost
Tvrdoća vode
Sadržaj slobodnog O2
Sadržaj klorida, sulfata, silicija, kalcija, magnezija i natrija
Suspendirane čestice
Tvari koje su nepoželjne u vodi su:

Amonijak
Nitriti i nitrati
Vodikov sulfid
Soli željeza, mangana, bakra, cinka, bora, kolbata, barija
Suspendirane čestice
Tvari koje su otrovne u vodi su:

Soli teških metala
Cijanidi
Pesticidi
Policiklički aromatski ugljikovodici
Suspendirane čestice
Mikrobiološki pokazatelji kakvoće vode su:

Bakterije
Virusi
Paraziti
Alge
Drugi mikroorganizmi
Voda kojom naše poduzeće opskrbljiva pučanstvo, nema nepoželjnih tvari, osim u slučajevima kada se iste vide samo u tragu – zbog čega se svakodnevnom analizom utvrđuje kakvoća i hitnim postupcima sanira neželjeno. Navedenih otrovnih tvari nema uopće, te s veseljem možemo reći da voda koju koristimo je ispravna i zdrava.

Ispitivanje kvalitete vode
Svakodnevno se vrši kemijska analiza vode u dvije laboratorije koje se nalaze na izvorištima Vrelo Radobolje i Studenac. Analizom određujemo boju, okus, miris, temperaturu, zamućenost, PH vrijednost, elektro - provodljivost, slobodni O2, nitrate, nitrite, sulfate, kloride, fosfate i ono najbitnije, prisutnost rezidualnog klora koji koristimo kao dezinfekciju vode. Izuzeci su također proljetni i jesenski dani, kada bilježimo više oborina zbog čega dolazi do zamućivanja vode, kada se također uzorci za mikrobiološku analizu uzimaju svakodnevno.

U toku tjedna, uzimaju se tri puta (što je 12 – 14 puta mjesečno) sa različitih mjernih mjesta uzorci za mikrobiološku analizu koja se radi u Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko – neretvanskog kantona.Kemijskom analizom dobivamo sastav vode, dok nam mikrobiološka analiza evidentira prisutnost bakterija u vodi.

Na godišnjoj razini, uzimaju se tri puta (što je 12 – 14 puta mjesečno) sa različitih mjernih mjesta uzorci za mikrobiološku analizu koja se radi u Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko – neretvanskog kantona.Kemijskom analizom dobivamo sastav vode, dok nam mikrobiološka analiza evidentira prisutnost bakterija u vodi.

Cijena vode

Trenutno važeća cijena vode i odvodnje otpadnih voda
U slijedećem pregledu date su trenutno važeće cijene Društva za usluge vodoopskrbe i odvodnje, usklađene sa zakonom o vodama.

Važeće cijene vode i odvodnje po vrsti potrošača:

Domaćinstvo
1. Osnovna cijena vode (prihod društva)1,04
2. Posebna vodoprivredna naknada (PVN)0,01
3. Naknada za zaštitu voda (NZV)0,04
4. PDV (17% na stavku po red. br.1.)0,18
Ukupno:1,27

Gospodarstvo
1. Osnovna cijena vode (prihod društva)1,80
2. Posebna vodoprivredna naknada (PVN)0,01
3. Naknada za zaštitu voda (NZV)
3.1 Za neproizvedene djelatnosti (šifra 51-99)0,04
3.2 Za prerađivačke djelatnosti (šifra 15-37)0,20
3.3 Za zanatstvo i uslužne djelatnosti0,10
4. PDV (17% na stavku po red. br.1.)0,31
Ukupno:
za neproizvodne djelatnosti šifra (51-99)2.16
za prerađivačke djelatnosti (šifra 15-37)2.32
za zanatstvo i uslužne djelatnosti2.22

Ostali
(predškolske, školske, đačke, zdravstvene ustanove, vjerske organizacije i javne kuhinje učestvuje)

1. Osnovna cijena vode (prihod društva)1,16
2. Posebna vodoprivredna naknada (PVN)0,01
3. Naknada za zaštitu voda (NZV)0,04
4. PDV (17% na stavku po red. br.1.)0,20
Ukupno:1,41

Na ukupno obračunatu cijenu vode i odvodnje, zaračunava se naknada za održavanje i razmjenu vodomjera ovisno o profilu vodomjera.

KONTAKT

RJ1
Tel: 00 387 36 334 934
Faks: 00 387 36 315 016
E-mail: informacije.rj1@vodovod-mostar.ba

KONTAKT

RJ2
Tel: 00 387 36 502 700
Faks: 00 387 36 502 737
E-mail: info@vodovod-mostar-rj2.ba

RADNO VRIJEME

Radnim danom od 7:00 – 15:00h
Rad sa strankama od 7:00 – 14:00h
Pauza od 10:00 – 10: 30sati (Blagajna radi bez pauze)