Kanalizacija

Kanalizacija

Pod kanalizacijom se podrazumijeva sistem za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda čiji objekti i postrojenja čine jedinstvenu konstruktivnu i funkcionalnu cjelinu.

Otpadnim vodama smatraju se :

atmosferske vode (oborinske, površinske i podzemne vode, višak voda mješovitog sistema izdvojen preko kišnih preljeva vode upotrebljene za pranje površina i vode koje nisu nastale kao posljedica tehnoloških procesa)
upotrebljene fekalne vode (sanitarne otpadne vode domaćinstva, ugostiteljskih objekata, bolnica i sl., drenažne vode groblja, sanitarnih deponija i sl.),
industrijske otpadne vode zagađene upotrebom u tehnološkom procesu ili pranjem površina na kojima se odvija tehnološki proces.
Otpadne vode odvode se do recipijenta (prijemnika) putem posebnih sistema, objekata i postrojenja koji se dijele na:

unutrašnju kanalizaciju,
javnu kanalizaciju.
Javna kanalizacija gradi se prema glavnim projektima, a na temelju prostornih i drugih planova. Javna kanalizaciona mreža, u pravilu, se polaže na javnim površinama.

Unutrašnja kanalizacija
Pod unutrašnjom kanalizacijom se podrazumijevaju:

instalacije i objekti (uređaji) za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda iz stambenih,poslovnih i drugih objekata u gradsku kanalizaciju do revizionog (kontrolnog) šahta, kao i
kontrolni šaht iza regulacione linije objekta koji se priključuje na javnu kanalizaciju.
Unutrašnja kanalizacija mora biti izvedena i održavana tako:

da se isključi mogućnost zagađivanja okoline razlijevanjem otpadnih voda po površini, u podzemne slojeve i na drugi način,
da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti,
da se onemogući povrat otpadnih voda iz kanalizacije u objekat, usljed uspora u kanalizaciji.
Unutrašnja kanalizacija za odvođenje industrijskih otpadnih voda mora biti izvedena od materijala koji je vodonepropustan i otporan na agresivne uticaje upotrebljene vode i temperaturu tako da je omogućeno uzimanje uzoraka otpadne vode radi analize njenog sastava i svojstva iz pojedinih pogona i tehnoloških cjelina u kojima nastaju otpadne vode. Kontrolni šaht je dio unutrašnje kanalizacije prije njenog spoja s javnom kanalizacijom. Kontrolni šaht se u pravilu postavlja na mjesto do kojeg je osiguran nesmetan pristup. U naseljima u kojima su objekti izvedeni u nizu i udaljeni od javne saobraćajne površine, kontrolni šaht se smješta između javnih saobraćajnih površina i zgrade uz regulacionu liniju. U tom slučaju vanjski spojevi više izlaza iz stambenih i poslovnih objekata pripadaju unutrašnjoj kanalizaciji, a najnizvodniji šaht koji se priključuje na javnu kanalizaciju je kontrolni šaht.

Javna kanalizacija
Javnu kanalizaciju čine: instalacije, građevine i uređaji za odvođenje otpadnih voda od spoja unutrašnje kanalizacije na javnu kanalizaciju do recipijenta. Otpadne vode se odvode mješovitom ili separatnom javnom kanalizacijom. Javna kanalizacija mora biti izvedena i održavana u skladu sa propisanim standardima i normativima tako da se osigurava kvalitetno odvođenje predviđenih količina vode, da se isključi mogućnost zagađenja razlijevanjem otpadnih voda u podzemne slojeve i na drugi način spriječi prenošenje zaraznih bolesti.

U dijelovima grada sa mješovitim kanalizacionim sistemom oborinske vode sa javnih površina se mogu direktno puštati u javnu kanalizaciju preko slivnika s taložnikom, dok u dijelovima grada sa separatnim kanalizacionim sistem oborinske vode se mogu upuštati samo u javnu oborinsku kanalizaciju.

Na području grada gdje je izgrađena javna kanalizaciona mreža prije izdavanja urbanističke suglasnosti za izgradnju građevina, investitor je dužan pribaviti saglasnost preduzeća Vodovod d.o.o. Mostar o mogućnostima i uslovima priključenja objekta na javnu kanalizacionu mrežu.

Vodovod d.o.o. Mostar dužan je podnosiocu zahtjeva za priključenje objekta na javnu kanalizacionu mrežu uz naknadu, izdati:

uslove i tehničke podatke potrebne za izradu projektne dokumentacije unutrašnjih instalacija kanalizacije,
odobrenje za priključenje objekta na javnu kanalizaciju, ukoliko je projektna dokumentacija urađena na temelju datih uslova i tehničkih podataka.

KONTAKT

RJ2
Tel: 00 387 36 502 700
Faks: 00 387 36 502 737
E-mail: info.rj2@vodovod-mostar.ba

KONTAKT

RJ1
Tel: 00 387 36 334 900/934

Faks: 00 387 36 315 016
E-mail: informacije.rj1@vodovod-mostar.ba

vodovod@vodovod-mostar.ba

RADNO VRIJEME

Radnim danom od 7:00 – 15:00h
Rad sa strankama od 7:00 – 14:00h
Pauza od 10:00 – 10: 30sati (Blagajna radi bez pauze)