Pristup informacijama

Informacija, u smislu navedenog Zakona predstavlja „svaki podatak koji posjeduje organ javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana

Zakonom o pravu na pristup informacijama uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja organa javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se u skladu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 32/01 i 48/11). Ovim zakonom uređuje se pristup informacijama u posjedu javnih organa radi:

utvrđivanja da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju značajno javno dobro i da javni pristup informacijama potiče veću transparentnost i odgovornost javnih organa, što je neophodno za demokratski proces,
utvrđivanja da svaka fizička ili pravna osoba ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri, u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajuću obavezu da saopšte te informacije,
omogućavanja svakoj fizičkoj osobi da zatraži izmjenu i stavi primjedbe na svoje lične podatke pod kontrolom javnog organa.

Informacija, u smislu navedenog Zakona predstavlja „svaki podatak koji posjeduje organ javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, štampani, snimljeni, magnetni, optički, elektronski ili neki drugi zapis)“Svaka fizička i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obavezu da te informacije saopšti. Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

Podnošenje zahtjeva za pristup informaciji:

Zahtjev za ostvarivanjem prava na pristup informacijama podnosi se :

pisanim putem, na adresu: Trg Ivana Krndelja br.40
elektronskom poštom na adresu: info@vodovod-mostar-rj2.ba
telefaksom na broj: 036 502 737
lično na Protokolu od ponedjeljka do petka od 7:00 do 14:00 sati

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev se podnosi onom javnom organu za koji podnosilac zahtjeva vjeruje da je nadležan. Zahtjev mora biti u pisanom obliku na jednom od službenih jezika BiH, te dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije, kako bi se omogućilo da javni organ uz razuman napor pronađe traženu informaciju.

Zahtjev za pristup informaciji mora sadržavati slijedeće:
naziv i sjedište organa javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
ime i prezime i adresu fizičke osobe podnosioca zahtjeva, odnosno naziv pravne osobe i njeno sjedište.

Podnosiocu zahtjeva pristup informaciji omogućit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

KATALOG INFORMACIJA
“Vodovod” Mostar d.o.o. kreirao je katalog informacija kako bi treća lica bila upoznata sa informacijama u okviru našeg poslovanja, ali i onim informacijama čiji pristup im je osiguran Zakonom o slobodi pristupa informacijama. “Vodovod” d.o.o. Mostar spreman je udovoljiti svim zahtjevima u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama i Zakona o zaštiti ličnih podataka. Pravo na pristup informacijama se ostvaruje putem pisanog zahtjeva.

Vrste zahtjeva:
Opće infomacije – Osnovni podaci o preduzeću: Osnivači akt, ID, PDV-broj
Opći akti preduzeća
Javne nabavke: Dokumentacija o postupcima javnih nabavki
Informacije korisnicima: Kartica dugovanja, Informacije o poslovnim procesima

KONTAKT

RJ2
Tel: 00 387 36 502 700
Faks: 00 387 36 502 737
E-mail: info.rj2@vodovod-mostar.ba

KONTAKT

RJ1
Tel: 00 387 36 334 900/934

Faks: 00 387 36 315 016
E-mail: informacije.rj1@vodovod-mostar.ba

vodovod@vodovod-mostar.ba

RADNO VRIJEME

Radnim danom od 7:00 – 15:00h
Rad sa strankama od 7:00 – 14:00h
Pauza od 10:00 – 10: 30sati (Blagajna radi bez pauze)